Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Právní prohlášení

Právní prohlášení

Společnost VIAVAL s.r.o., se sídlem K lípě 1255/9e, 725 25, Ostrava, IČ: 08752842 (dále jen „VZ“) je vázaný zástupce společnosti In Investments a.s. v oblasti investic a DPS. In Investments a.s., se sídlem K Moravině 1871/7, 190 00 Praha 9, IČ: 03002578, (dále jen „Společnost“) je investičním zprostředkovatelem ve smyslu ust. § 29 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Společnostmi poskytované informace jsou určeny výlučně pro informativní účely a nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje investičních nástrojů ani za žádný druh investičního či jiného poradenství.

Společnost a VZ poskytuje svým klientům zřetelné a relevantní informace ve smyslu vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, ale musí výslovně upozornit na to, že zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů.

S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb Společnosti a VZ nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci Společnosti a VZ. Společnost a VZ nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z dokumentů Společnosti či VZ.

Veškeré obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Společnost či VZ považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci dokumentů Společnost a VZ tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti.

Všechny články a texty na tomto webu jsou reklamním materiálem či marketingovou komunikací. Tyto články slouží pouze pro vaši informaci a nejsou zamýšleny jako nabídka, výzva k nabídce nebo veřejná reklama na nákup nebo prodej jakékoli investice nebo jiného konkrétního produktu. Obsah je založen na zdrojích informací, které považujeme za spolehlivé. Nemůžeme však poskytnout žádné potvrzení ani záruku, že jsou správné, úplné a aktuální a nepřebíráme odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím těchto informací. Okolnosti a zásady, kterých se informace obsažené v těchto článcích a textech týkají, se mohou kdykoli změnit. Informace, které byly zveřejněny, by proto neměly být chápány tak, že naznačují, že od jejich zveřejnění nedošlo k žádné změně nebo že jsou stále aktuální. Informace v těchto článcích či textech nepředstavují pomoc při rozhodování ve finančních, právních, daňových nebo jiných poradenských záležitostech, ani by neměla být učiněna žádná investiční rozhodnutí ani jiná rozhodnutí pouze na základě těchto informací. Investoři by si měli být vědomi toho, že hodnota investic může klesat i stoupat. Pozitivní výkon v minulosti proto není zárukou pozitivního výkonu v budoucnosti. Investice v cizích měnách rovněž podléhají kolísání směnných kurzů. Zříkáme se veškeré odpovědnosti za jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, ať už přímé, nepřímé nebo následné, které mohou vzniknout použitím těchto článků či textů.